Promocje
Aparat cyfrowy Benq DC C850
Aparat cyfrowy Benq DC C850

259,00 zł

Cena regularna: 269,00 zł

Najniższa cena: 269,00 zł
szt.
Aparat cyfrowy Samsung Digimax i6
Aparat cyfrowy Samsung Digimax i6

329,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Aparat analogowy Olympus ViewZoom 80
Aparat analogowy Olympus ViewZoom 80

459,00 zł

Cena regularna: 489,00 zł

Najniższa cena: 489,00 zł
szt.
Aparat kamera Lomography Lomo Kino
Aparat kamera Lomography Lomo Kino

229,00 zł

Cena regularna: 269,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
szt.
Aparat analogowy Lomography Lomo Simple Use Reuasable Camera B&W 400/27
Aparat analogowy Lomography Lomo Simple Use Reuasable Camera B&W 400/27

189,00 zł

Cena regularna: 209,00 zł

Najniższa cena: 209,00 zł
szt.
Kamera cyfrowa JVC GC-FM1
Kamera cyfrowa JVC GC-FM1

259,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Kamera cyfrowa Toshiba Camileo CLIP
Kamera cyfrowa Toshiba Camileo CLIP

219,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 219,00 zł
szt.
Kamera cyfrowa Maginon 360
Kamera cyfrowa Maginon 360

149,00 zł

Cena regularna: 229,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
szt.
Kamera cyfrowa Medion Life HD
Kamera cyfrowa Medion Life HD

259,00 zł

Cena regularna: 289,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN KONKURSU “Zostań ambasadorem Analogisklep”

REGULAMIN KONKURSU “Zostań ambasadorem Analogisklep”

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy działający pod adresem www.analogisklep.pl, prowadzony przez działalność gospodarczą Analogi Sklep Jakub Korzuśnik, NIP: 7773375800 , REGON: 389334202, adres e-mail: analogisklep@gmail.com, numer telefonu: +48530765570, określony dalej jako “Organizator” 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2024 r. i trwa do 31.05.2024 r.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  1. Wykonała minimum jednokrotnie dowolne zadanie konkursowe opisane niżej.
  2. Ukończyła 16 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.
  4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona wybrane zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) z dowolnej kategorii konkursowej (dalej: “Kategoria Konkursowa”). Sposoby wzięcia udziału w konkursie: 
  1. Kategoria 1 - aby zarejestrować się jako Uczestnik, należy:
   1. Polubić post informujący o konkursie, który pojawi się na platformie Instagram na koncie analogi_sklep. Post ten będzie przypięty na profilu jako post wyróżniony, widoczny wśród 3 postów znajdujących się najwyżej w siatce publikacji.
   2. Skomentuj post opisany w §2 pkt. 311 zawierając w komentarzu argumentację dlaczego to właśnie Uczestnik (we własnym imieniu) powinien zostać wybrany.
  2. Kategoria 2 - aby zarejestrować się jako Uczestnik, należy:
   1. Nagraj film na platformie TikTok, który będzie przedstawiał nie wulgarną treść, która będzie dotyczyć aparatów cyfrowych, aparatów analogowych lub/oraz vintage kamer.
   2. W opisie filmu użyj hashtagu #ambasadoranalogisklep.
 4. Uczestnik zgłaszający się w kategorii 1 może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie, natomiast Uczestnik zgłaszający się w kategorii 2 może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/adresów e-mail;
  3. naruszają Regulamin Konkursu.
 6. Organizator ma prawo wykorzystać zgłoszone zgodnie z regulaminem materiały opublikowane przez Uczestnika w ramach Konkursu w celach marketingowych oraz sprzedażowych.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz jego poszczególnych Etapów, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe.
 3. W każdej z Kategorii Konkursowej Organizator wybiera 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę (łącznie 2 (słownie: dwóch) zwycięzców zgodnie z Kategoriami Konkursowymi w ramach §2 pkt. 3). 
 4. Dodatkowo Organizatorowi przysługuje prawo do wybrania dodatkowego zwycięzcy z wybranej przez siebie Kategorii Konkursowej.
 5. Łącznie Konkurs mogą wygrać 3 (słownie: osoby) w przypadku zastosowania §3 pkt. 3 oraz pkt.4 Regulaminu.
 6. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: aparat cyfrowy, aparat analogowy oraz kamera cyfrowa wybrana przez Organizatora z dostępnego w ramach asortymentu sklepu internetowego Organizatora.
 7. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 8. Komisja zakończy wyłanianie 2 Zwycięzców najpóźniej do 15.05.2024 r. 
 9. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość na platformie Instagram lub TikTok najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wyboru Zwycięzcy.
 10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska.
 11. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 13. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 14. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 15. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 16. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 17. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 18. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 19. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§4. Dane Osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: analogisklep@gmail.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. W związku z przekazaniem nam danych, Uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO,
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać profilowaniu.

 

§5. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail analogisklep@gmail.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.analogisklep.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl